به سرپرستی بورد تخصصی بیماری های داخلی حیوانات خانگی از دانشگاه تهران. در این بخش کلیه اومور واکسیناسیون، درمان ضد انگل، معاینات تخصصی ­(چشم، گوش، قلب، ریه، گوارشی، دستگاه ادراری…) صدور شناسنامه، میکروچیپ و ملزمات خروج از کشور و…انجام می شود.