شامل بستری غیر عفونی و بخش عفونی جهت بستری بیمار های عفونی رایج. ۲۴ ساعته مانیتور با دوربین های مداربسته تحت نظر دکتر های دامپزشکی مجهز به سانترفیوژ پر قدرت جهت تهویه هوا