مجهزبه دستگاه رادیوگرافی.دستگاه پروسسور CR.سونوگرافی تخصصی دامپزشکی اکوکاردیوگرافی تخصصی .در این مرکز به صورت اورژانسی کلیه اقدامات  تصویربرداری زیر نظر بورد تخصصی رادیولوژی دانشگاه تهران انجام شده و ارائه خدمات سونو و اکوکاردیوگرافی با تعیین وقت قبلی با حضور رادیولوژیست.