به سرپرستی بورد تخصصی طیور از دانشگاه تهران انجام کلیه آزمایشات مولکولی  برای تعیین جنسیت و PBFD