بخش مراقب های ویژه بیمارستان حیوانات خانگی گیلان بصورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی درمانی برای حیوانات خانگی می باشد.