انجام کلیه جراحی های تخصصی بافت نرم و سخت توسط بورد تخصصی جراحی دانشگاه تهران در این مرکز کلیه جراحی ها به وسیله    به دستگاه بیهوشی استنشاقی که ریسک بیهوشی را به کمترین حالت ممکن کاهش می دهدانجام می شود.