انجام کلیه آزمایشات اولیه  جهت ارزیابی باروری و انجام تلقیح مصنوعی به صورت صفر تا صد در این مرکز انجام می شود.