در سگ و گربه ، ۶ ماهگی مناسب ترین زمان جهت انجام عقیم سازی است بهتر است این عمل جراحی در سگ های ماده حداقل ۲ هفته بعد از اتمام سیکل انجام شود و در گربه های ماده در زمان بعد از اتمام فحلی انجام شود.