برای انجام معاینه پرندگان،جراحی،آرایش و شستشو نیاز به تعیین وقت قبلی وجود دارد.