اکوکاردیوگرافی تخصصی سگ و گربه توسط دامپزشک بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه تهران با تعیین وقت قبلی