در این مجموعه تمامی خدمات دامپزشکی از جمله انواع واکسیناسیون،میکروچیپ،معاینات تخصصی،نوار قلب،رادیولوژی دیجیتال،سونوگرافی تخصصی حیوانات،اکوکاردیوگرافی تخصصی حیوانات،کلیه جراحی های تخصصی بافت نرم و سخت،بستری عفونی و غیر عفونی،پانسیون سگ و گربه مجزا،آزمایشات تخصصی هماتولوژی بیوشیمیایی،انگل شناسی،قارچ شناسی،میکروبیولوژی  انجام می شود.