بله ، در این مجموعه تمامی جراحی های بافت نرم و سخت انجام می گیرد.