مجهز به دستگاه های روز دنیا (هماتولوژی (ColltacX  ارائه دهنده کلیه آزمایشات هاتولوژی بیوشیمیایی,سرولوژی,قارچ شناسی,میکروبیولوژی و…